Jakie dokumenty są wymagane przy sprzedaży działki?

Każda umowa wymaga spełnienia określonych warunków. Nie inaczej jest w przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości i gruntów. Mianowicie zawsze wiąże się to z załatwieniem licznych formalności, które są niezbędne dla przeprowadzenia zgodnej z prawem transakcji. Przygotowanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki wymaga skompletowania określonych dokumentów, które są podstawą spisania umowy między sprzedającym a kupującym. Taka dokumentacja powinna być dostarczona do kancelarii notarialnej osobiście lub elektronicznie co najmniej na dzień przed ustalonym terminem dokonania czynności. Wykaz dokumentów powinien być szczegółowo określony przez notariusza, niemniej jednak warto wiedzieć wcześniej, o które z nich trzeba się ubiegać.

Czytaj również: Czym różni się działka budowlana od rolnej?

Jak wygląda lista dokumentów niezbędnych przy sprzedaży działki?

Lista dokumentów niezbędnych przy sprzedaży działki zazwyczaj tworzona jest przez notariusza zgodnie z indywidualnymi przypadkami klientów. Ogólne wykazy zawierają jednak spis zaświadczeń, które w dużej mierze potrzebne są każdemu sprzedającemu. Tym samym właściciele działek na sprzedaż muszą okazać notariuszowi następujące dokumenty:

  • Odpis z księgi wieczystej lub wskazanie jej numeru,
  • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej,
  • Dokument poświadczający nabycie, którym może być wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, które poświadcza, iż podatek od spadków lub darowizn został opłacony bądź też, że nabycie jest zwolnione od podatku lub wygasło wskutek przedawnienia,
  • Zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,
  • Zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest, lub nie jest objęta decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/ scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej, jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, która uległa podziałowi lub scaleniu, a podział ten nie został uwzględniony w księdze wieczystej,
  • Oświadczenie banku o udzieleniu kredytu lub umowa kredytowa w przypadku nabycia działki za tego rodzaju środki.

Przy sporządzaniu aktu notarialnego konieczne jest również okazanie dokumentów tożsamości potwierdzających dane osobowe stron tj. imiona i nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, miejsce urodzenia, PESEL, adres oraz w przypadku firm – nazwy, siedziby oraz nr KRS. Obligatoryjne jest również przedstawienie ceny oraz warunków i terminów płatności wraz z warunkami i datą wydania przedmiotu umowy. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku podejmowania innych czynności takich jak np. darowizn strony są zobowiązane do wykazania kompletów innych dokumentów, również szczegółowo określanych przez kancelarię notarialną.